Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup internetového obchodu www.skinium.sk (ďalej len predávajúci) a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovom portáli www.skinium.sk, a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (ďalej len Zmluvné strany) s tým súvisiace. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Záručná doba je stanovená Občianskym zákonníkom v § 502 v spojení s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka. Právo uplatniť vady tovaru kupujúcemu zaniká uplynutím záručnej doby. Osobitné pravidlá užívania tovaru sú uvedené v príbalovom letáku a uvedením na webovej stránke predávajúceho, je splnená povinnosť predávajúceho uvedená v § 617 Občianskeho zákonníka, oboznámiť s osobitnými pravidlami užívania tovaru kupujúceho. Na obale tovaru je vždy uvedená doba spotreby.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu je kupujúci povinný upozorniť pri prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu pri odbere tovaru. Bez takéhoto upozornenia nie je predávajúci na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru povinný prihliadnuť.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad a reklamovaný tovar. Ak reklamovaný tovar bude znečistený alebo bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať.

Pri poslaní tovaru na reklamáciu predávajúcemu, náklady na dopravu hradí kupujúci. Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré sa prejavili na reklamovanom tovare vyznačenej dobe spotreby.

Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli a nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

  • a) mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,
  • b) nesprávnym zaobchádzaním a nesprávnym skladovaním
  • c) zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
  • d) bežným opotrebením,
  • e) nevhodným skladovaním
  • f) nedodržaním odporúčaní, pokynov predávajúceho
  • g) nedodržaním osobitných pravidiel užívania

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Pri uznaní reklamácie, ak sa zistí, že tovar má neodstrániteľnú vadu spôsobenú výrobnou chybou, predávajúci je povinný kupujúcemu vymeniť tovar za nový. V prípade, že tovar je vypredaný, predávajúci je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Reklamačné konanie nepresiahne 30 dní od prijatia reklamácie.

Kupujúci má možnosť riešiť spor o výsledku reklamácia prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Platforma alternatívneho riešenia sporov. Prostredníctvom tejto platformy môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán v zmysle čl. 18 ods. 1 a čl. 20 ods. 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. Mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES zverejňuje odkaz na konsolidovaný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vypracovaný Európskou komisiou https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z., vykonáva podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. b/ tohto zákona Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.