Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.skinium.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.skinium.sk je:

 • Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho: MUDr. Ružena Sochorová, CSc. – LIFE STYLE, Bartoňova 9, 811 03 Bratislava
 • IČO: 35 444 754
 • DIČ: 10 246 51 606
 • IČ DPH: SK 10 246 51 606
 • Bankové spojenie: IBAN: SK SK 43 1111 0000 0016 1809 9019, BIC : UNCRSKBX
 • Okresný úrad v Bratislave, číslo živnostenského registra: 101-19184
 • E-mail: lstyle@lstyle.sk
 • Tel. číslo: 0905 619 734
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Článok I – Pojmy

Predávajúcispoločnosť MUDr. Ružena Sochorová, CSc – LIFE STYLE, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľfyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.skinium.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
E-shopinternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.skinium. sk
TovarTovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávkaúkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
Cenacelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravnécena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
VOPtieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.skinium.sk.

Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom – ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E – shopu www.skinium.sk“.

Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

Tovar posielame iba v Slovenskej republike. V prípade záujmu zaslania tovaru mimo Slovenskú republiku, nás kontaktujte mailom. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

 • bankovým prevodom,
 • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,
 • v hotovosti pri osobnom odbere.

Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu – cena za dobierku u dopravcu je uvedená nižšie.

Ceny dopravy kuriérskej služby SPS:

 • do 1 kg 5,80 €
 • od 1,01 do 2 kg 6,00 €

Pri objednávke nad 70eur doprava zadarmo.

Ceny dopravy Slovenskej pošty:

 • do 1kg 2,50€
 • od 1,01kg do 2kg 3,50€

Dobierka 

 • 0,01 až 200,00 € 1,30 €
 • 200,01 až 500,00 € 2 €

Dobierka – platobnou kartou:

 • 0,01 až 200,00 € – 1,20 €
 • 200,01 až 300,00 € – 2,40 €

Osobný odber:

 • na prevádzke Drotárska 19/B, 811 02 Bratislava
 • po dohodne aj na prevádzke Dohnányho 12, 821 08 Bratislava alebo na prevádzke Beňadická 5, 851 06 Bratislava

Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje odoslať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky, ak je tovar na sklade alebo do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou, ak je tovar na sklade.

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu poštovného podľa cenníka prepravcu pri väčšej zásielke, kde bolo účtované nižšie poštovné.

Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti SPS vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu
obalu Balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Dopravca je povinný takýto protokol spísať.

Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

Nahlásenie čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.

Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

 • a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 • c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 • a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 • b) e-mailom na adrese lstyle@lstyle.sk.

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od spotrebiteľa, ktorý v minulosti neprijal odoslaný tovar a tovar sa vrátil predávajúcemu, alebo keď spotrebiteľ neposkytol všetky informácie potrebné na odoslanie tovaru.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom lstyle@lstyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov v IS e-shop www.skinium.sk Informácie a poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným objednávkovým/registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.skinium.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za E-Shop : MUDr. Ružena Sochorová, CSc. – LIFE STYLE, so sídlom Bartoňova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 35 444 754, DIČ: 10 246 51 606, IČ DPH: SK 10 246 51 606, registrácia: Okresným úradom v Bratislave, číslo živnostenského registra: 101-19184, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v objednávkovom/registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.skinium.sk na účely registrácie zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.skinium.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na lstyle@lstyle.sk. Prevádzkovateľ e-shopu skinium.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zaregistrovanej osoby. Po zrušení registrácie v e-shope v skinium.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty. Zakliknutím políčka „ODOSLAŤ“ v Registračnom/objednávacom formulári, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu skinium.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na lstyle@lstyle.sk. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované! Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného objednávkového/registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním objednávkového/registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu skinium.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, a pod. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v objednávkovom/registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO : 31 329 217), a ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR. Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). Odoslaním objednávkového/registračného formulára objednávateľ dáva súhlas na na spracovanie osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z.V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli. Prevádzkovateľ internetového obchodu e-shop na stránke www.skinium.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu. V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Zverené osobné údaje nebudú:

 • poskytnuté tretím osobám,
 • použité pre komerčné účely nesúvisiace s ponukou tohto e-shopu bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.